Αρχική Η Εταιρεία Φιλοσοφία
Φιλοσοφία
Στην STA πιστεύουμε ότι το κύριο στοιχείο στο οποίο στηρίζεται η επιτυχία κάθε επιχείρησης, εταιρίας ή οργανισμού, είναι οι άνθρωποί της.

Όταν ο εργαζόμενος νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο αξιοποιούνται οι δυνατότητές του, υπάρχει φροντίδα για την ανάπτυξή του, υπάρχει κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας, τότε το επίπεδο της απόδοσής του ανεβαίνει σημαντικά.

Το πώς θα δημιουργηθεί αυτό το κλίμα εξαρτάται από τον ηγέτη - πώς θα αναγνωρίσει και θα αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία του κάθε μέλους της ομάδας του, πώς θα συντονίσει τις διαφορετικές προσωπικότητες στον κοινό στόχο, πώς θα προσαρμόσει και την δική του συμπεριφορά ώστε να έχει την βέλτιστη απόδοση.

Εξαρτάται όμως και από το κάθε μέλος της ομάδας όταν μπορεί να αποκτήσει κατανόηση της δικής του συμπεριφοράς σε κανονικές συνθήκες, σε συνθήκες έντασης ή πίεσης αλλά και της συμπεριφοράς των άλλων σε ανάλογες συνθήκες ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την επιχείρηση να διαμορφώσει αυτό το κλίμα και τις συνθήκες που θα εξασφαλίσουν τη ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης και παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Δεν αγνοούμε την επίδραση των εξωτερικών παραγόντων όπως η γενικότερη οικονομική κατάσταση, η αβεβαιότητα εργασίας, ή ακόμα και παράγοντες από το προσωπικό περιβάλλον, αλλά πιστεύουμε ότι μέσα από την κατάλληλη ενθάρρυνση και σχεδιασμένη προσωπική ανάπτυξη τα προβλήματα αποκτούν μία πιο διαχειρίσιμη μορφή και μπορούν να αντιμετωπισθούν πιο αποτελεσματικά.